Stav pokrytí ČR vysokorychlostními sítěmi přístupu k internetu podle sběru dat
ČTÚ, zachycující pokrytí adresních míst obytných budov ke dni 31.12.2016

Počet přístupů: 3 [1,5%]

Návod k používání on-line internetového portálu zobrazujícího výsledky sběru dat o existenci sítí vysokorychlostního připojení k internetu, který s platností k datu 31.12.2016 během 1.pololetí 2017 zajistil Český telekomunikační úřad (ČTÚ).

Po ukončení termínu pro podávání žádostí o dotaci vystavby sítí vysokorychlostního připojení k internetu Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejňuje informaci o pokrytí území České republiky sítěmi vysokorychlostního přístupu k internetu. Vyhodnocení, zda veřejná síť elektronických komunikací, pokrývající příslušné území je skutečně vysokorychlostní (zda splňuje požadované atributy, předepsané pro tento typ sítě) je v pravomoci ČTÚ a MPO deklaratorní vyjádření operátorů, poskytnuté ČTÚ v této fázi nezpochybňuje. Je však třeba připomenout, že tato data byla ze strany jednotlivých provozovatelů sítí poskytnuta ČTÚ m.j. také v souvislosti s řízením dotačního programu podpory výstavby sítí vysokorychlostního připojení a pokud by sdělené údaje úmyslně nebyly pravdivé, má MPO jako správce dotačních prostředků případně až právo na úhradu škody, která by mohla vzniknout uvedením nepravdivých údajů.

Toto sdělení má formu informace o existenci sítí, které jsou schopny poskytnout spolehlivé vysokorychlostní připojení s dopřednou přenosovou rychlostí nejméně 30Mbit/s, na základě které lze na těchto sítích poskytovat vyspělé služby na platformě IP komunikace. Zároveň tvoří doplňkovou informaci pro přípravu intervenčních oblastí pro budoucí vypsání druhého kola výzvy k předkládání žádostí o dotační podporu v rámci program OP PIK, OP4. Jakkoli tyto data nejsou určena k připomínkování, MPO žádá provozovatele sítí, aby správci dotačních prostředků sdělili případné chyby, týkající se sběru dat ČTÚ, a to ve formě emailu zaslaného na adresu pripominky@mpo.cz. MPO připraví jednání s ČTÚ, směrované k ověření podání a případné opravě zjištěných chyb. Všechna upozornění na chyby budou vypořádány a výsledky zveřejněny.

Informativní část Veřejné konzultace věnovaná sběru informací o pokrytí ČR:

  • Zobrazení mapy pokrytí jednotlivých ZSJ barvami bilá – šedá a černá dávají návštěvníkovi webu možnost se orientovat ve zjištění detailů v mapě České republiky – tyto ZSJ nejsou samotnými adresními místy ve smyslu mapování území dle Pokynů EK 2013/C 25/01, ale slouží jako přehledná grafická pomůcka při výběru zájmového území. Po rozkliknutí příslušné ZSJ návštěvník nalezne strukturované informace (podle nastavení v menu levé části mapy) o sběru dat a různých skupinách infrastruktur sítí vysokorychlostního připojení a může se tak orientovat v tom, zda by daná ZSJ mohla být potenciálním místem k zařazení do některého z intervenčních území pro druhé kolo výzvy pro dotační podporu, nebo nikoliv. Klíčovým údajem je pokrytí jednotlivých adresních míst obytných objektů (AM) a počtech adresních míst bytových objektů, již (na základě deklarace provozovatelů sítí) pokrytých možností připojení ze stávající sítě NGA – tzv. pokrytá adresní místa (PAM). Dále tam naleznete údaj o počtu obydlených bytů v ZSJ, ale MPO upozorňuje, že tento údaj není spolehlivý a v čase se může výrazně měnit. Navržené investiční oblasti samozřejmě mohou pokrývat pouze tzv. „bílé ZSJ“ ze sběru dat ČTÚ – tedy ta místa, kde počet nepřipojených adresních míst (bílá místa) nepřekročí v rámci ZSJ danou hranici tržního selhání. Některá bílá místa na mapě ČR, které MPO neuvažuje zařadit do budoucí mapy intervenčních oblastí, jsou buď neosídlená, nebo osídlená pouze jednotkami domácností a jejich pokrytí sítí vysokorychlostního přístupu k internetu, poskytovaného v pevném místě, by bylo neekonomické. Adresní místa obytných budov jsou pro účely projektu vysokorychlostní internet určena způsobem, již zveřejněným ve veřejné konzultaci k navrhovaným intervenčním oblastem, zveřejněné zde (odkaz pod čarou).
  • V případě, že návštěvník webového portálu má požadavky dostat se pro kontrolu sběru dat přímo na údaje pokrytí jednotlivých adresních míst, může tak učinit volbou v pravém menu. Tam nalezne ke stažení (pro počítačové zpracování) data o pokrytí jednotlivých adresních míst, doplněné navíc o identifikátor odlehlých částí obcíOdkaz na text veřejné konzultace k navrhovaným intervenčním oblastem 1.kola výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace: http://intervencnioblasti.verejnakonzultace.cz/Navod